Torino, 2014

Photo: Alfredo Benincasa  –  Make up: Gloria Gay